Dutch: Algemene Voorwaarden

 

Contracten:

Het sluiten van contracten tussen de cliënt en Coach over de aan elkaar te verlenen diensten, evenals wijzigingen en / of aanvullingen daarop, dient schriftelijk te geschieden. Daarnaast zijn de mogelijk afzonderlijke voorwaarden van toepassing op Coach, die aan de contracten zijn gehecht. Ze vormen een integraal onderdeel van het contract. Deze algemene voorwaarden voor Coach hebben voorrang op tegenstrijdige algemene voorwaarden van de klant. Prestaties van de trainer / adviseur: Coach biedt haar eigen diensten, door werknemers en / of freelancers. De omvang, vorm, het onderwerp en het doel van de coaching / consultancydiensten worden gedetailleerd beschreven in het respectievelijke contract tussen de klant en de trainer / consultant. De trainer biedt met name diensten in de vorm van trainingsseminars, evenementen, advies en consulten. Een individuele beoordeling van deelnemers is in tegenspraak met de beroepsethiek van freelance coaches en vindt niet plaats.

Vergoedingen en kosten:

Het eerste contact met de trainer is gratis. Voor elke startdag wordt een dagelijkse vergoeding voor de trainer afgesproken voor vergaderingen, analyses, trainingsvoorbereidingen en andere taken die samen met de klant of derden kunnen worden gerealiseerd. Voor seminars wordt een dagelijkse of forfaitaire vergoeding overeengekomen. Daarnaast worden, in overleg met de klant, het gebruik van technische assistenten, audio-visuals, films, videospots, auditieve case studies en dergelijke in rekening gebracht, indien overeengekomen. Voor seminars in het weekend en / of op feestdagen kunnen speciale vergoedingsregelingen worden getroffen. Reis- en verblijfkosten kunnen afzonderlijk worden berekend. Alle services zijn onderworpen aan wettelijke omzetbelasting.

De overeengekomen vergoedingen en reeds gemaakte kosten worden in rekening gebracht voordat de service wordt uitgevoerd. Vergoedingen zijn verschuldigd aan het einde van het training / consultingcontract zonder aftrek en binnen 14 dagen. De gemaakte en gefactureerde kosten moeten onmiddellijk worden betaald zonder aftrek. Verrekenings- en retentierechten met betrekking tot verschuldigde betalingsaanvragen zijn uitgesloten. Beveiliging van de diensten: de klant erkent het auteursrecht van de trainer in de werken die door hem zijn gecreëerd (trainingsdocumenten, enz.). Elke duplicatie en / of distributie van de bovengenoemde werken door de klant vereist de voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de trainer. Een opname op audio- of videobanden is niet toegestaan. De klant verzekert dat de door hem geleverde werken voor de uitvoering van de bestelling niet in strijd zijn met auteursrechten en / of andere rechten. De cliënt informeert de trainer voor en tijdens de overeengekomen trainingsmaatregelen over alle omstandigheden die van belang zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het contract. Een verantwoordelijke contactpersoon wordt aangesteld door de klant. Als delen van het trainingsconcept en / of de uitvoering van het contract in opdracht van de opdrachtgever van een derde partij moeten worden uitgevoerd, moet de trainer de taak krijgen deze taken te coördineren om te voldoen aan de conceptuele en didactische vereisten. De trainer verbindt zich ertoe alle bedrijfsgerelateerde transacties vertrouwelijk te houden die bekend zijn geworden in samenwerking met de klant. De trainer maakt de selectie van mediaproducenten, fabrikanten van apparatuur, seminarhotels en andere derde partijen die door de trainer worden gebruikt om de opdracht uit te voeren. De trainer maakt zijn selectie uitsluitend in het belang van de best mogelijke uitvoering van de bestelling. De trainer is gerechtigd haar diensten vervolgens ook aan concurrenten van de klant aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen. Kan een afspraak voor de levering van de prestaties door de coach als gevolg van overmacht, ziekte, ongeval of andere kracht niet kan worden gehouden door de trainer mag niet worden voldaan, wordt de trainer het recht om de uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade goed te maken voor de diensten die op een nieuwe datum nader overeen te komen. Als een afspraak niet gemaakt kan worden door de cliënt, probeert de trainer een alternatieve afspraak te benoemen binnen een periode van 6 maanden. Als dit lukt, moet alleen een verwerkingsvergoeding van 10% van de vergoeding plus de gemaakte kosten worden betaald. Als er geen alternatieve datum is overeengekomen, 50% tot 7 dagen om te betalen 75% en tot 3 werkdagen voor 100% van het honorarium plus kosten in overeenstemming met artikel 3, waarbij annuleringen binnen 14 werkdagen Agen Vóór de uitvoering training. Het door de trainer opgestelde materiaal wordt door de klant ter beschikking gesteld in het kader van gezamenlijke afspraken. Algemene voorwaarden: Indien individuele bepalingen van het contract tussen de partijen of deze Algemene Voorwaarden voor de trainer niet effectief zijn of worden, zal dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aantasten. De partijen zullen de voorwaarden vervolgens uitvoeren met een effectieve vervangende regel die het doel van de weggelaten bepaling het dichtst benadert. Voor deze voorwaarden en de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De exclusieve locatie voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze voorwaarden voor opleiders in verband contract en deze voorwaarden als het contract uitdrukkelijk een ander rechtsgebied is de zetel van de coach.

English: Terms & Conditions


Contracts:
The conclusion of contracts between the client and Coach on the services to be provided to each other as well as changes and / or additions thereto must be made in writing. In addition, the possibly separate terms and conditions apply to Coach, which are attached to the contracts. They are an integral part of the contract. These terms and conditions for Coach take precedence over conflicting terms and conditions of the client. Performances of the trainer / adviser: Coach provides its own services, by employees and / or freelancers. The scope, form, subject matter and goal of the coaching / consulting services are specified in detail in the respective contract between the client and the trainer/consultant. The trainer provides services in particular in the form of training seminars, event events, advice and consultations. An individual assessment of participants contradicts the professional ethics of freelance coaches and does not take place.


Fees and costs:
The first contact with the trainer is free of charge. A daily fee for the trainer is agreed for each started day for meetings, analyzes, training preparations and other tasks that can be realized together with the client or third parties. For seminars, a daily or flat-rate fee is agreed. In addition, and in consultation with the client, the use of technical assistants, audio-visuals, films, video spots, auditory case studies and the like are charged, if so agreed. For seminars on weekends and / or public holidays special fee arrangements can be made. Travel and subsistence expenses can be calculated separately.
All services are subject to statutory sales tax.


The agreed fees as well as already incurred costs will be charged before the service is performed. Fees are payable at the end of the training / consulting contract without deduction and within 14 days. Costs incurred and invoiced are to be paid immediately without deduction. Set-off and retention rights against due payment claims are excluded. Securing the services: The client acknowledges the copyright of the trainer in the works created by him (training documents, etc.). Any duplication and / or distribution of the aforementioned works by the client requires the prior oral or written consent of the trainer. A recording on audio or video tapes is not permitted. The client assures that the works provided by him for the execution of the order do not conflict with copyright and / or other rights. The client informs the trainer before and during the agreed training measures about all circumstances that are important for the preparation and execution of the contract. A responsible contact person is appointed by the client. If parts of the training concept and / or the performance of the contract are to be commissioned by the principal of a third party, the trainer must be given the task of coordinating these assignments in order to achieve conformity with the conceptual and didactic requirements. The trainer undertakes to keep confidential all business-related transactions that have become known through cooperation with the client. The trainer makes the selection of media producers, equipment manufacturers, seminar hotels and other third parties who are used by the trainer to carry out the assignment. The trainer will make their selection solely in the interest of the best possible execution of the order. The trainer is entitled to offer her services subsequently also to competitors of the client, unless otherwise agreed. If an appointment to provide the performance by the trainer can not be met due to force mature, illness, accident or other circumstances for which the trainer is not responsible, the trainer is entitled to make up for the services at a date to be re-agreed, excluding any claims for damages. If an appointment can not be made by the client, the trainer endeavors to name an alternative appointment within a period of 6 months. If this succeeds, then only a processing fee of 10% of the fee plus the costs incurred must be paid. If no alternative date can be agreed upon, cancellations within 14 work-ers before the execution of the training shall pay 50% up to 7 working days 75% and up to 3 working days before 100% of the fee plus costs according to number 3. The material prepared by the trainer will be made available by the client within the framework of joint arrangements. General conditions: Should individual provisions of the contract between the parties or these General Terms and Conditions be or become ineffective for the trainer, the validity of the remaining conditions shall not be affected. The parties will then implement the terms with an effective substitute rule that comes closest to the purpose of the omitted provision. For these conditions and its execution exclusively Dutch law applies. Exclusive jurisdiction for all claims arising out of the contract and these terms and conditions related to these Terms and Conditions for coaches is the head office of the trainer if the contract does not specifically designate another jurisdiction.